Realizacja projektu 2008

W 2008 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce rozpoczął realizację projektu systemowego na lata 2007 - 2013, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Lubawka" adresowany jest m.in. do osób niezaradnych życiowo, wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, korzystających ze wsparcia finansowego tut. Ośrodka, posiadających status osoby bezrobotnej oraz nieaktywne zawodowo. Pracownicy socjalni poprzez rozeznanie środowiska oraz analizę rejestrów osób korzystających ze świadczeń MGOPS wyłonili grupę 14 kobiet, które wymagały wsparcia w ramach realizowanego projektu oraz spełniały w/w wymagania.

W ramach projektu w 2008 r. wobec uczestniczek zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji:

 1. Spotkania, seminaria oraz warsztaty z psychologiem
  Spotkania te miały na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych, przezwyciężenie barier psychologocznych, wykształcenie aktywneych postaw, rozwój umiejętności wychowawczych, odzyskanie poczucia własnej wartości, zwiększenie zaufania we własne możliwości, przełamanie niechęcie do podjęcia pracy. 
 2. Spotkania z doradcą zawodowym
  Doradca zawodowy zapoznał uczestniczki projektu jak i w jakim kierunku podnosić swoje kwalifikacje, aby znaleźć się w obszarze miejsc pracy dostępnych na lokalnym rynku pracy. Doradził jak poszukiwać pracy, jakie są dostępne oferty pracy i jakie wymaganie stawiają pracodawcy na wciąż zmieniającym się rynku pracy. Uczestniczki nabyły także umiejętności napisania listu motywacyjnego i CV oraz radzenia sobie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. 
 3. Konsultacje i porady radcy prawnego
  W ramach powyższego zadania przeprowadzone zostały indywidualne porady i konsultacje prawne. Niniejsze wsparcie miało na celu m.in. wykorzystanie nabytej wiedzy w unormowaniu swojej sytuacji życiowej. 
 4. Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową -kurs "Kucharz małej gastronomii"
  Odbyty kurs zawodowy miał na celu dostosowanie kwalifikacji osób objętych wsparciem do potrzeb lokalnego rynku pracy. Prognozowano zwiększenie zapotrzebowania w tym zawodzie z uwagi na  budowę drogi szybiego ruchu, której trasę przeiwdziano m.in. przez gminę Lubawka. Efektem powyższego będzie rozwój sieci gastronomicznej.

Przed odbyciem kursu uczestniczki przeszły badania lekarskie sprawdzające ich zdolność do podjęcia zatrudnienia w zawodzie, w którym były szkolone.