Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności w Miejsko ? Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lubawce z siedzibą przy ul. Dworcowa 33, 58 420 Lubawka adres poczty

e-mail: sekretariat@mgops.lubawka.eu
tel. +48 75 741 18 00

Deklaracja dostępności

Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, reprezentowany przez Kierownika z siedzibą przy ul. Dworcowa 33, 58 420 Lubawka adres poczty e-mail: sekretariat@mgops.lubawka.eu tel. +48 757411800 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.mgops.lubawka.eu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 16.03.2003r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.09.2020r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) oraz https://validator.utilitia.pl/analyse z których wynika, że strona internetowa http://bip.mgops.lubawka.eu nie spełnia w pełni wymagań ww. ustawy.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne,

 • serwis może zawierć dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania obrazów,

 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy,

 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,

 • możemy napotkać ogłoszenia w formacie jpg,

 • pliki PDF, DOC, DOCX, XLS itp., redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,

 • niewidoczne zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu za pomocą standardowych elementów wyboru (przyciski) przy wyświetlaniu zawartości bez elementów graficznych,

 • brak na stronie komunikatów audiowizualnych.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących, która umożliwia:

 • powiększenie, pomniejszenie liter,
 • strona posiada możliwość uruchomienia podwyższonego kontrastu, wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w górnej części strony w menu dostępności,
 • występują podświetlane linki,
 • mapa strony znajduje się w dolnej lewej części serwisu,
 • menu strony umieszczone zostało po lewej stronie serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest powołany koordynator ds. dostępności Pan Tomasz Więckowski adres poczty e-mail: tomasz.wieckowski@synergiaconsulting.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 693 337 954 , tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności lub skargi na brak dostępności.

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Wzór wniosku lub skargi można pobrać ze strony jednostki http://bip.mgops.lubawka.eu/site zakładka Dostępność.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien
zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku MGOPS w Lubawce prowadzi główne wejście znajdujące się przy ul. Dworcowej 33. Wejście do budynku znajduje się na wysokości poziomu ulicy, pomieszczenia obsługi na parterze oraz pierwszym piętrze. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy MGOPS w poniedziałki od godziny 8.00 do godziny 16.00, od wtorku do piątku od godziny 7.00 do 15.00. Do głównego budynku prowadzą wytyczone drogi ewakuacyjne.

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne nie stanowi ograniczeń architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo ? nie ma schodów, stopni wejściowych, brak pasów ostrzegawczych.

Drzwi wejściowe do MGOPS mają ponadstandardową szerokość futryny ok. 90 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny ? podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej, przy drzwiach głównych umieszczono dzwonek. Drzwi nie są oznaczone cyframi arabskimi, cyfry nie są uwypuklone.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Dojście do poszczególnych pomieszczeń na parterze budynku jest częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych ? brak barier architektonicznych, hol jest szeroki, futryny drzwi wejściowych do pomieszczeń - szerokie.

Na parterze znajduje się wykaz informacji w zakresie poruszania się po budynku. Na parterze znajduje się toaleta która jest dostosowana dla niepełnosprawnych ruchowo petentów. Brak oznaczeń w alfabecie Braille?a na terenie obiektu.

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się po parterze budynku MGOPS bez barier architektonicznych. Istniej możliwość spotkania z pracownikiem w wyznaczonym pomieszczeniu. Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

Dojście do pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo ? brak windy. Na pierwsze piętro budynku MGOPS prowadzą schody.

Korytarze wewnętrzne na piętrze nie stanowią barier architektonicznych, nie ma schodów i stopni.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem do budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy
w MGOPS przy pomocy tzw. asystenta.

Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. MGOPS może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie MGOPS o takiej potrzebie, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w MGOPS, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Świadczenie może być odpłatne. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w MGOPS, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się na adres jednostki, bezpośrednio do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności lub za pośrednictwem tłumacza jeżyka migowego dostępnego w formie on-line kliknij w łącze po myślniku by połączyć z tłumaczem - tłumacza on-line

Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenie składane przez osobę uprawnioną po rejestracji w sekretariacie MGOPS, przekazywane jest do właściwej komórki merytorycznej ze względu na załatwienie sprawy.

Pracownik komórki merytorycznej, po uzgodnieniu terminu z osobom posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy. MGOPS w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji pomocy.

Informacje dodatkowe

 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.