Przemoc

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy.

Rodzaje i formy przemocy w rodzinie

Poniżej przedstawiamy rodzaje i formy przemocy w rodzinie. Sprawdź, jakich zachowań doświadczyłaś/łeś ze strony swojego partnera:

 

rodzaje przemocy katalog zachowań
przemoc fizyczna popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
przemoc psychiczna wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.
przemoc ekonomiczna odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

Charakterystyka przemocy w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 1. JEST INTENCJONALNA
  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 
 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy. 
 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
  Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 
 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

W przypadku, gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu należy powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem:

 • przeprowadza dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy);
 • wzywa osobę nadużywająca alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich;
 • informuje członków rodzin o możliwościach szukania pomocy w zakresie problemów alkoholowych i przemocy domowej;
 • prowadzi dokumentację przypadku;
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania;
 • w razie konieczności powiadamia policję i wnioskuje o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami, np. wizyty dzielnicowego;
 • w razie konieczności powiadamia ośrodek pomocy społecznej i wnioskuje o objęcie rodziny działaniami zgodnie z kompetencjami;
 • wnioskuje do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy domowej w środowisku lokalnym.

 

Ustawa z dnia 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw nałożyła z dniem 01.08.2010 r. na gminę zadanie własne ? tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

 • opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, w skład których wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia a także kuratorzy.

Działania Gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji kościelnych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w& rodzinie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę ?Niebieskiej Karty? i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura ?Niebieskie Karty? obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.


 

Tu znajdziesz pomoc!

 

W twojej okolicy znajdują się instytucje, które mogą Ci pomóc:

 • punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w punkcie odbywają się konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie, działający przy MGOPS w Lubawce, - szczegółowe informacje nt. punktu.
 • Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, ul. Dworcowa 33, 58?420 Lubawka
 • Komisariat Policji w Lubawce, Aleja Wojska Polskiego 33, 58?420 Lubawka,
 • Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 36, 58?400 Kamienna Góra,
 • Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 3, 58?400 Kamienna Góra
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawce, ul. Dworcowa 33, 58 ? 420 Lubawka (siedziba MGOPS)

Każda z tych instytucji świadczy inny rodzaj pomocy. Możesz uzyskać w nich wsparcie psychologiczne, materialne, socjalne i pomoc prawną. Zasięgnij informacji, co oferuje dana placówka.

Ponadto funkcjonuje ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie ?Niebieska Linia?, gdzie uzyskasz:

 • konsultacje psychologiczne i prawne,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej,
 • informacje na temat placówek udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym,
 • a także informacje o możliwościach działań mających na celu poradzenie sobie z przemocą w rodzinie.

Telefon dla ofiar przemocy 801 120 002 (* płatny pierwszy impuls) ? ?Niebieska Linia?

Anonimowa Bezpłatna Infolinia Komendy Stołecznej Policji 800 120 148
Czynna całodobowo 7 dni w tygodniu.