Realizacja projektu 2009

W roku 2009 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce realizował projekt systemowy "Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Lubawka". Do projektu zakwalifikowano 12 uczestników. Były to osoby bezrobotne, z problemem alkoholowym, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wyjścia z izolacji społecznej u 12 osób bezrobotnych z problemem alkoholowym z terenu gminy Lubawka.

W związku z uczestnictwem w projekcie uczestnicy zostanli objęci następującym wsparciem w ramach aktywnej integracji:

 1. Skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej - spotkania, warsztaty, treningi oraz poradnictwo indywidualne z psychologiem.
  Spotkania z psychologiem miały uświadomić uczestnikom projektu, jak ważna i potrzebna jest zmiana w ich życiu, jak przezwyciężyć bariery psychologiczne i odzyskać poczucie własnej wartości. 
 2. Skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego - treningi oraz warsztaty podczas weekendowej terapii w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze. Warsztaty te miały ugruntować uczestnikom projektu zdobyte podczas spotkań z psychologiem informacje o chorobie alkoholowej oraz porównać i wyłonić aspekty choroby alkoholowej w odniesieniu do własnej osoby. Treningi i zajęcia edukacyjne natomiast miały pomóc w promowaniu trzeźwych postaw i zachowań. 
 3. Organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych - spotkania oraz treningi z asystentem rodzinnym.
  Asystent rodzinny miał za zadanie pomóc w zrozumieniu i rozwiązaniu problemów psychologicznych rodziny, ma pełnić rolę mediatora w konfliktach, pomóc w opracowaniu strategii wychowawczej. W powyższym zadaniu uczestniczyły 4 osoby objęte kontraktem socjalnym tj. osoby bezrobotne z problemem alkoholowym oraz ich rodziny. Spotkania odbywały się w domu uczestników niniejszego projektu, a udział w nich brali wszyscy członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielnooeci życiowej, w tym powrotu na rynek pracy.
  W ostatnim etapie projektu odbyły się zajęcia grupowe z radcą prawnym. Pozwoliło ono uczestnikom projektu nabyć ogólne umiejętnooeci poruszania się w przepisach prawnych, uświadomić, jakie mają prawa i obowiązki względem rodzin i społeczeństwa oraz sprecyzować konsekwencje ich postępowania.
 5. Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową - kurs ogólnobudowlany.
  Kurs ogólnobudowlany miał na celu zdobycie wiedzy na temat specyfiki prac ogólnobudowlanych oraz chronologii frontu robót. Miał on wykształcić umiejętności rozpoznawania narzędzi i materiałów jakie należy zastosować w poszczególnych pracach remontowo ? budowlanych. Nabyta wiedza i umiejętnooeci pozwolia uczestnikom projektu poprawić swoje warunki bytowe oraz wykonać drobne prace remontowe we własnym lokalu mieszkalnym.