Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - dodatki mieszkaniowe

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, reprezentowany przez Kierownika z siedzibą przy ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka adres poczty e-mail: sekretariat@mgops.lubawka.eu tel. +48 757411800
 2.  W Miejsko ? Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail:  iod2@synergiaconsulting.pl lub tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres wskazany w pkt.1
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wypełniania obowiązków prawnych i zadań ciążących na Administratorze w związku z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, tj. w szczególności, rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia postępowań administracyjnych. Podstawy prawne przetwarzania: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r.poz. 2133 ze zm.), rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu; w celu archiwalnym (po zrealizowaniu celu pierwotnego) - ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze; kontrolnym - na podstawie odpowiednich przepisów prawa, m.in. ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnymi i inne. (Podstawy prawne z RODO: art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) nie dłuższy niż 5 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych art. 21 RODO,
  6. ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi.