Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - Wnioski Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych
Wnioski Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgodnie z art. 13. ust.1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych daje RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lubawce jest Burmistrz Lubawki.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego, oraz praw przysługujących Pani/Panu, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w za pomocą adresu iodo@lubawka.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe, na podstawie udzielonych kompetencji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.).
  4. OdbiorcąPani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest warunkiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie przeprowadzenie postępowania z urzędu.