Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach

Od dnia 01.01.2017 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce realizuje projekt pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i w Miszkowicach". Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej z/s przy ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi - 946 537,50 zł a jego całkowita wartość obejmująca wkład własny gminy Lubawka wynosi 99 6537,50 zł.

W ramach niniejszego projektu utworzone zostały dwie Placówki Wsparcia Dziennego, w tym jedna w Lubawce, a druga w Miszkowicach. Obydwie funkcjonują przy szkołach w tych miejscowościach i pozostają w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami projektu mogą być dzieci i młodzież w wieku między 7 - 16 lat, zamieszkujące na terenie gminy Lubawka, pochodzące z rodzin:

 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa
 • w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • korzystających ze wsparcia pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniają co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Dzięki udziałowi w zajęciach w Placówkach Wsparcia Dziennego dzieci i młodzież z terenu gminy Lubawka otrzymają pomoc w nauce i codziennym odrabianiu prac domowych.

Wsparcie wychowawców w PWD będzie opierało się także na pomocy rodzinom we wzmacnianiu funkcji opiekuńczo ? wychowawczych, organizacji czasu wolnego dziecka, rozwijaniu zainteresowań, organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulinarnych i kulturalno-edukacyjnych.

Ponadto w ramach zajęć w PWD w Lubawce i Miszkowicach uczestnicy projektu otrzymają wsparcie specjalistyczne w następujących obszarach:

 • kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo ? technicznych,
 • kompetencji informatycznych,
 • umiejętności uczenia się, społecznych i obywatelskich,
 • warsztatów z inicjatywności i przedsiębiorczości,
 • konsultacji i wsparcia psychologiczno ? pedagogicznego,
 • wsparcia logopedycznego,
 • konsultacji i wsparcia fizjoterapeuty
 • zajęć z języka angielskiego.

Zajęcia dodatkowe dla uczestników Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach będą obejmowały wyjazdy do teatru, kina, filharmonii, na basen oraz jednodniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Powstałe Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci mają swoją lokalizację w budynku

 • Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce przy ul. Mickiewicza 4
 • Szkoły Podstawowej w Miszkowicach, Miszkowice 8.

Placówki funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.

Wsparcie w ramach PWD jest bezpłatne.

 

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych w Gminie Lubawka, w tym usług opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  poprzez  organizację i prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i w Miszkowicach.

 

Dzięki wsparciu ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, uczestnicy projektu poprzez zastosowanie kompleksowego, wszechstronnego i zindywidualizowanego wsparcia nabędą nowe umiejętności i wiedzę, które pomogą im przezwyciężyć trudności życiowe i w przyszłości funkcjonować w sposób zgodny z przyjętymi normami społecznymi.

 

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. - grudzień 2019 r.

Rekrutacja do Placówki prowadzona jest w sposób ciągły, a szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela koordynator projektu Adriana Porada, MGOPS w Lubawce, I piętro pok. nr 9, tel. 75 74 11 800, 607 568 705.