Standardy Ochrony Małoletnich w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubawce

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 15 lutego 2024 r., określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Ustawodawcawskazał na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich. Koniecznym stało się wprowadzenie Zarządzeniem nr 1/IV/2024 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce z dnia 30 kwietnia 2024r. Standardów Ochrony Małoletnich w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubawce.


Standardy ochrony małoletnich są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę uczniów przed krzywdzeniem.

Niniejszy dokument określa Standardy Ochrony Małoletnich w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubawce, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowaniaw sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona uczestników przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w jednostce.

Dokumenty do pobrania:

  • standardy ochrony małoletnich, wersja pełna
  • standardy ochrony małoletnich, wersja skrócona (dla uczestników)

 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich!

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić
o pomoc. Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Prawo stoi po Twojej stronie!  

Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej. 

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. 
 

Pomogą Ci: 

Ośrodki pomocy społecznej - w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.

Powiatowe centra pomocy rodzinie - w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.

Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia - zapewniając schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej - zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielą Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych.

Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną.

Sądy opiekuńcze - w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych. 

Placówki ochrony zdrowia - np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach.

Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych - podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej - w zakresie uzyskania pomocy prawnej.   
 

Możesz zadzwonić do: 

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie -Niebieska Linia tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 18:00-22:00 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 18:00-22:00 w języku rosyjskim. Dyżur prawny (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17:00-21:00) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 18:00-22:00). Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info Adres strony https://www.niebieskalinia.pl/ Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ? konsultanci posługują się językiem migowym.

Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/-48-222-309-900-numer-sos-linia-pomocy-pokrzywdzonym

Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9:30 do 15:30, od godz. 15:30 do 9:30włączony jest automat) https://policja.pl