Ochrona danych osobowy

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych MGOPS w Lubawce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, reprezentowany przez Kierownika z siedzibą przy ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka adres poczty e-mail: sekretariat@mgops.lubawka.eu tel. +48 757411800
 2. W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail:  iod2@synergiaconsulting.pl lub tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres wskazany w pkt.1
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizowaniem zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności;
   • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2019r. poz.1507, 1622,1690,1818, 2473 ze zm.)
   • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2019r. poz. 1507,1622,1690,1818,2473 ze zm.)
   • ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.)
   • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 875 ze zm.)
   • ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny. (Dz.U. z2019r. poz. 1390,1907 ze zm.)
   • ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". (Dz. U. z 2019r. poz. 473, 1818 ze zm.)
   • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)
   • ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.)
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2019r. poz. 1373, 1394 z 2020 r. poz. 695 ze zm.)
   • ustawy z dnia 26 października 1982r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.)
   • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. (Dz. U. z 2019r. poz. 1482, 1622, 1818, 2473, z 2020r. poz. 278 ze zm.)
   • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne. (Dz. U. z 2020r. poz. 875 ze zm.)
   • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.(Dz.U. z 2019r. poz.2133 ze zm.)
   • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. 2018r. poz. 1061 ze zm.).
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (RWA).
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  6. ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubawce. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi.