Realizacja projektu 2012

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce realizowany jest projekt systemowy "Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Lubawka", w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII Promocja integracji społecznej, Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Rekrutacja

W roku 2012 uczestnikami projektu są mężczyźni oraz kobiety. Projektem zostaną objęte osoby bezrobotne i niepełnosprawne będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) niektóre z problemem alkoholowym, izolowane społecznie, będące klientami MGOPS w Lubawce. W projekcie weźmie udział 5 kobiet i 7 mężczyzn. Wskazano tę grupę osób gdyż wymaga ona pomocy w integracji społecznej i jest gotowa do współpracy. Pracownicy socjalni Ośrodka analizując rejestry osób korzystających ze świadczeń MGOPS, rozeznanając środowisko wyłonili osoby bezrobotne z chorobą alkoholową będące w izolacji społecznej. Wszystkie osoby, które chciały wziąć udział w projekcie musiały spełnić m.in. następujące warunki:

 • posiadać status osoby bezrobotnej,
 • korzystać ze świadczeń pomocy społecznej.

Zgodnie z nowymi wytycznymi w ramach POKL, 10% uczestników tegorocznego projektu muszą stanowić osoby niepełnosprawne. Utworzono także listę rezerwową.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej u 12 bezrobotnych osób objętych kontraktami socjalnymi wyizolowanych społecznie z terenu gminy Lubawka.

Cele szczegółowe projektu:

 • nabycie wiedzy na temat umiejętności poruszania się po rynku pracy i aktywnego poszukiwania pracy, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 • wzrost wiedzy na temat choroby alkoholowej, podjęcie leczenia alkoholowego przez część uczestników projektu,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości, motywacji do działania, potrzeby poczucia przynależności do grupy, wyjścia z izolacji społecznej.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 1. Usługi wspierające aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie usług wspierających w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego (instrument aktywizacji zawodowej 1f) W tym zadaniu uczestniczyć będzie 11 os. bezrobotnych i 1 niepełnosprawnych (5 K i 7 M) objętych kontraktem socjalnym Produktem będzie przeszkolenie 12 osób i uzyskanie stosownego zaśw. o odbytych zajęciach.Zadanie obejmujące usługę szkoleniową,poczęstunek dla BO i zostanie zlecone z uwagi na brak możliwości kadrowych i technicznych.
 2. Organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodzinnego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, konsultantów rodzinnych, mediatorów itp. (instrument aktywizacji społecznej 4e).W tym zadaniu uczestniczyć będzie 5 os. bezrobotnych (3 K i 2 M) objętych kontraktem socjalnym Produktem będzie przeszkolenie 5 os. z tego zakresu i uzyskanie stosownego zaświadczenia o odbytych zajęciach.Zadanie obejmuje wsparcie asystenta rodzinnego i zostanie zlecone z uwagi na brak możliwości kadrowych i technicznych.
 3. Organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę (instrument aktywizacji społecznej 4j).W tym zadaniu uczestniczyć będzie 11 os. bezrob. i 1 niepełn.(5 K i 7 M) objętych kontr. socj.Zajęcia obejmują poprawę wizerunku tj. fryzjer, manikiurzystka.Produktem będzie przeszkolenie 12 os. z tego zakresu i uzyskanie stosownego zaświadczenia o odbytych zajęciach oraz poprawa wizerunku u 12 os.Zadanie obejmuje usługę szkoleniową, poczęstunek dla BO,usługę fryzjerską i manikiurzystkę i zostanie zlecone z uwagi na brak możliwości kadrowych i technicznych
 4. Organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub grupę(instrument aktywizacji społecznej 4i).W tym zadaniu uczestniczyć będzie 11 os. bezr. i 1 niepełn. (5 K i 7 M) objętych kontr. socj.Produktem będzie przeszkolenie 12 os. z tego zakresu i uzyskanie stosownego zaświadczenia o odbytych zajęciach.Zadanie obejmuje zajęcia w grupach samopomocowych, poczęstunek dla BO i zostanie zlecone z uwagi na brak możliwości kadrowych i technicznych.
 5. Organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,służące przywróceniu samodzielności życiowej,w tym powrotu na rynek pracy. (instrument aktywizacji społecznej 4k). W tym zadaniu uczestniczyć będzie 11 os. bezrobotnych i 1 niepełn.(5 K i 7 M) objętych kontraktem socj.Produktem będzie przeszkolenie 12 os. z tego zakresu i uzyskanie stosownego zaświadczenia o odbytych zajęciach.Zadanie obejmuje usługę szkoleniową, poczęstunek dla BO i zostanie zlecone z uwagi na brak możliwości kadrowych i technicznych.
 6. Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna) (instrument aktywizacji edukacyjnej 2c)
  • kurs "Szwaczka" dla 5 kobiet bezrobotnych w ilości 100 h w okresie 2 m-cy.Produktem będzie przeszkolenie 5 os. z tego zakresu i uzyskanie stosownego zaświadczenia o odbytym kursie.
  • kurs "Robotnik budowlany" dla 6 os. bezrobotnych i 1 niepełn. w ilości 100 h. w okresie 2 m-cy. Produktem będzie przeszkolenie 7 mężczyzn z tego zakresu i uzyskanie stosownego zaświadczenia o odbytym kursie. Zadanie (dwa kursy) obejmujące usługę szkoleniową, materiały szkoleniowe, przewóz BO z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia tam i z powrotem, posiłek zostanie zlecone firmie szkoleniowej z uwagi na brak możliwości kadrowych i technicznych.MGOPS oświadcza gotowość realizacji instr. aktywizacji edukacyjnej skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym,jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana konieczność jego zastosowania.

Projekt realizowany jest od 23.03.2012 r. do 24.10.2012 r. Przez cały okres jego realizacji uczestnicy będą otrzymywać wsparcie w postaci zasiłków oraz pracy socjalnej, która realizowana będzie przez 6 etatowych pracowników socjalnych.

W ramach projektu przygotowane zostały także materiały promocyjne w postaci plakatów, broszur oraz koszulek polo. Wszystkie materiały opatrzone logotypami Kapitału Ludzkiego oraz flagą UE.