Świadczenia rodzinne

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenia rodzinne na kolejny okres w terminie od 1 lipca elektronicznie lub od 1 sierpnia papierowo do 31 sierpnia, przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wypłata przyznanych świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczeń rodzinnych także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 października danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanych świadczeń za miesiąc listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia tego roku.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia  przyznanie świadczeń i ich wypłata nastąpi najpóźniej do końca lutego.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego.

Wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Wniosek o świadczenia rodzinne będzie można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. eWniosek o świadczenia rodzinne będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego.

 

Świadczeniami Rodzinnymi są:

 • Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
 • Świadczenia opiekuńcze
  • zasiłek pielęgnacyjny
  • świadczenie pielęgnacyjne
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
 • Świadczenia rodzicielskie
 • Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się,

jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium to wynosi 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia,
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokości zasiłków:

 • 95 zł ? na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł ? na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł ? na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki uzależnione od sytuacji rodziny:

 1. Urodzenia dziecka ? 1000 zł jednorazowo,
 2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ? 400 zł miesięcznie,
 3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka ? 193 zł miesięcznie,
 4. Wychowywania w rodzinie wielodzietnej ? 95 zł miesięcznie
 5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ? 90 zł miesięcznie (do 5-tego roku życia dziecka), 110 zł miesięcznie (powyżej 5-tego roku życia),
 6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego ? 100 zł jednorazowo,
 7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ? 113 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, 69 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, Dodatek ten przysługuje w czasie trwania roku szkolnego.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się począwszy od miesiąca w którym złożono wniosek do końca okresu zasiłkowego, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Od 1 stycznia 2017 r. w tutejszym ośrodku można ubiegać się również o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem".