Realizacja projektu 2011

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce realizowany jest projekt systemowy "Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Lubawka", w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII Promocja integracji społecznej, Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Rekrutacja

W roku 2011 uczestnikami projektu są mężczyźni. Projektem zostaną objęte osoby bezrobotne i niepełnosprawne będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z problemem alkoholowym, izolowane społecznie, będące klientami MGOPS w Lubawce. W projekcie weźmie udział 8 mężczyzn - 7 bezrobotnych, 1 niepełnosprawna. Wskazano tę grupę osób gdyż wymaga ona pomocy w integracji społecznej i jest gotowa do współpracy. W roku 2009 r. z projektu skorzystało 12 mężczyzn, a w 2010 r. wsparciem objętych zostało 9 kobiet. Zgodnie ze sprawozdaniami MGOPS w Lubawce oraz danymi statystycznymi PUP w Kam. Górze ustalono, że grupą wymagającą wsparcia w ramach projektu systemowego w 2011r. są mężczyźni (wyższy odsetek mężczyzn ze statusem os. bezrobotnej oraz znaczna przewaga mężczyzn nad kobietami z problemem alkoholowym). Pracownicy socjalni Ośrodka analizując rejestry osób korzystających ze świadczeń MGOPS, rozeznanając środowisko wyłonili osoby bezrobotne z chorobą alkoholową, będące w izolacji społecznej. Wszystkie osoby, które chciały wziąć udział w projekcie musiały spełnić m.in. następujące warunki:

 • posiadać status osoby bezrobotnej,
 • korzystać ze świadczeń pomocy społecznej.

Zgodnie z nowymi wytycznymi w ramach POKL, 10% uczestników tegorocznego projektu muszą stanowić osoby niepełnosprawne. W konsekwencji podczas pocesu rekrutacji wyłoniono 7 osób bezrobotnych oraz 1 niepełnosprawną. Utworzono także 8-osobową listę rezerwową.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej u 7 bezrobotnych mężczyzn z problemem alkoholowym i 1 niepełnosprawnego objętych kontraktami socjalnymi wyizolowanych społecznie z terenu gminy Lubawka.

Cele szczegółowe projektu:

 • nabycie wiedzy na temat umiejętności poruszania się po rynku pracy i aktywnego poszukiwania pracy, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 • wzrost wiedzy na temat choroby alkoholowej, podjęcie leczenia alkoholowego przez część uczestników projektu,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości, motywacji do działania, potrzeby poczucia przynależności do grupy, wyjścia z izolacji społecznej.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 1. Skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej rodzin lub osób  (instrument aktywizacji zdrowotnej). W tym zadaniu uczestniczyć będzie 7 osób bezrobotnych i 1 niepełnosprawna objętych kontraktami socjalnymi. Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnej i grupowej.
 2. Organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę (instrument aktywizacji społecznej). W tym zadaniu uczestniczyć będzie 7 osób bezrobotnych i 1 niepełnosprawna objętych kontraktami socjalnymi.
 3. Usługi wspierające aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie usług wspierających w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego (instrument aktywizacji zawodowej) W tym zadaniu uczestniczyć będzie 7 osób bezrobotnych i 1 niepełnosprawna objętych kontraktami socjalnymi.
 4. Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy jest osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna) (instrument aktywizacji edukacyjnej)
  • kurs "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowych oraz obsługą komputera i kas fiskalnych" dla 5 osób bezrobotnych w ilości 102 h w okresie 2 m-cy.
  • kurs "Strażnik mienia sklepowego" dla 2 osób bezrobotnych i 1 niepełnosprawnej w ilości 98h. w okresie 2 m-cy.
 5. Organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub grupę (instrument aktywizacji społecznej). W tym zadaniu uczestniczyć będzie 7 osób bezrobotnych i 1 niepełnosprawna objętych kontraktami socjalnymi.

Projekt realizowany jest od 25.03.2011 r. do 24.10.2011 r. Przez cały okres jesgo realizacji uczestnicy będą otrzymywać wsparcie w postaci zasiłków oraz pracy socjalnej, która realizowana będzie przez 6 etatowych pracowników socjalnych.

W ramach projektu przygotowane zostały także materiały promocyjne w postaci plakatów, broszur oraz koszulek polo. Wszystkie materiały opatrzone logotypami Kapitału Ludzkiego oraz flagą UE.