Karta Dużej Rodziny

KRD - logo

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Od 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych.

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/opis-ustawowych-znizek

Więcej informacji znajdziesz klikając w poniższy link: https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się;
 • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Komu i na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny

Karta jest przyznawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia, które dalej uczy się w szkole lub w szkole wyższej:
 • do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce - gdy dziecko uczy się w szkole,
 • do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce - gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.
 • dziecku niepełnosprawnemu - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.
 • Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

Jakie są formy Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) oraz elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych  we wniosku.

Gdzie można złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny  wielodzietnej:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka I piętro pok. nr 9.  

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach: poniedziałek: od 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku: od 7:00 do 15:00

Osoba do kontaktu: Roksana Nasypana, tel. (75) 7411800 w.18

Wymagane dokumenty

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

 • ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej ? oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka ? oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka ? postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka ? oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 • podpisana klauzula informacyjna RODO.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
 • podpisana klauzula informacyjna RODO.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Podczas składania wniosku o KDR wymagane jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz numeru PESEL każdego z członków rodziny.

Wszystkie niezbędne druki do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Klauzula informacyjna RODO

Informacje dodatkowe

 • Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku;
 • Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy, wymaga przyznania nowej Karty;
 • W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, duplikat Karty wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 10 zł (od 09.06.2021 roku);
 • Opłata za domówienie tradycyjnej formy Karty wynosi 10 zł, w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty;
 • Uzyskanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny;
 • Karta jest spersonalizowana, zawiera numer, imię i nazwisko wraz z numerem PESEL osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty;
 • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną; Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu;
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce;
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce ul. Dworcowa 33, po uprzednim otrzymaniu informacji za pomocą wiadomości SMS.

Karta Dużej Rodziny od 9 czerwca 2021r. w bezpłatnej aplikacji mObywatel

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2021r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz.952).

W momencie wejścia w życie nowelizacji, tj. z dniem 09.06.2021r., wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną.  Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu), posiadający ważny polski dowód osobisty - w przypadku osoby dorosłej oraz mLegitymację szkolną - w przypadku dziecka, od 9 czerwca 2021r. może wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel . Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021r.

Aplikację mObywatel można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać  z tradycyjnych (plastikowych) KDR. Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRIPS http://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr. Informacja o wyświetlaniu KDR w mObywatel została także zamieszczona na profilu MRiPS na portalu Facebook.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.