Realizacja projektu 2013

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce realizowany jest projekt systemowy "Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Lubawka", w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII Promocja integracji społecznej, Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Rekrutacja

W roku 2013 uczestnikami projektu są mężczyźni. Projektem zostaną objęte osoby bezrobotne i niepełnosprawne będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z problemem alkoholowym, izolowane społecznie, będące klientami MGOPS w Lubawce. W projekcie weźmie udział 9 mężczyzn. Wskazano tę grupę osób gdyż wymaga ona pomocy w integracji społecznej i jest gotowa do współpracy. Pracownicy socjalni Ośrodka analizując rejestry osób korzystających ze świadczeń MGOPS, rozeznanając środowisko wyłonili osoby bezrobotne z chorobą alkoholową będące w izolacji społecznej. Wszystkie osoby, które chciały wziąć udział w projekcie musiały spełnić m.in. następujące warunki:

  • posiadać status osoby bezrobotnej,
  • korzystać ze świadczeń pomocy społecznej.

Zgodnie z nowymi wytycznymi w ramach POKL, 10% uczestników tegorocznego projektu muszą stanowić osoby niepełnosprawne. Utworzono także listę rezerwową.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej u 9 bezrobotnych mężczyzn objętych kontraktami socjalnymi wyizolowanych społecznie z terenu gminy Lubawka.

Cele szczegółowe projektu:

  • nabycie wiedzy na temat umiejętności poruszania się po rynku pracy i aktywnego poszukiwania pracy, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
  • zwiększenie poczucia własnej wartości, motywacji do działania, potrzeby poczucia przynależności do grupy, wyjścia z izolacji społecznej.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. Usługi wspierające aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie usług wspierających w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego.
  2. Organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego,w tym powrót na rynek pracy.
  3. Organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę.
  4. Organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub grupę.
  5. Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku,gdy klientem jest osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna)

- kurs "Brukarz" dla 9 bezrob.mężcz. w tym 1 niepełn.w ilości 200 h w okresie 2 m-cy. Produktem będzie przeszkolenie 9 os.z tego zakresu i uzyskanie stosownego zaświadczenia o odbytym kursie.Zadanie na 2013 r.

Projekt realizowany jest od 29.03.2013 r. do 29.10.2013 r. Przez cały okres jego realizacji uczestnicy będą otrzymywać wsparcie w postaci zasiłków oraz pracy socjalnej, która realizowana będzie przez 6 etatowych pracowników socjalnych.

W ramach projektu przygotowane zostały także materiały promocyjne w postaci plakatów, broszur oraz koszulek polo. Wszystkie materiały opatrzone logotypami Kapitału Ludzkiego oraz flagą UE.