Realizacja projektu 2010

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce realizowany jest projekt systemowy "Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Lubawka", w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII Promocja integracji społecznej, Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Rekrutacja

Rekrutacja uczestniczek do projektu odbywała się poprzez analizę rejestrów osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, wywiady środowiskowe oraz indywidualne rozmowy  z osobami, które wcześniej zostały wyłonione przez pracowników socjalnych. Wszystkie osoby, które chciały wziąć udział w projekcie musiały spełnić m.in. następujące warunki:

 • posiadać status osoby bezrobotnej,
 • korzystać ze świadczeń pomocy społecznej.

Cel projektu

W ramach projektu zakłada się objęcie aktywizacją 9 uczestniczek, osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń tut. Ośrodka, które będą miały możliwość skorzystania ze szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe, wsparcia psychologa oraz asystenta rodzinnego oraz spotkań z radcą prawnym i asystentem rodzinnym.

Celem ogólnym projektu jest nabycie umiejętności i wzrost kompetencji bezrobotnych umożliwiających poszukiwanie pracy oraz ich integrację ze środowiskiem.

 

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wobec uczestniczek projektu zostaną zastosowane instrumenty w ramach
aktywnej integracji:

 1. skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej - spotkania, warsztaty, treningi oraz poradnictwo indywidualne z psychologiem.
  Spotkania z psychologiem mają uświadomić uczestniczkom projektu, jak ważna i potrzebna jest zmiana w ich życiu, jak przezwyciężyć bariery psychologiczne i odzyskać poczucie własnej wartości. Spotkania te mają również przyczynić się do poprawy ich własnego wizerunku i estetyki osobistej, wykształcić umiejętności do pełnienia ról społecznych. Zajęcia z psychologiem powinny dodatkowo zapoznać te osoby z funkcjonowaniem w różnych warunkach społecznych,właściwą hierarchią potrzeb oraz pomóc w odnalezieniu zagubionych pasji i rozbudzeniu nowych. 
 2. usługi wspierające aktywizacje zawodową - sesje indywidualne i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym.
  Spotkania oraz konsultacje z doradcą zawodowym mają za zadanie spowodować wzrost motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i zmiany sposobu myślenia o rynku pracy. Zajęcia z doradcą zawodowym mają także na celu identyfikacje osoby w obszarach preferencji i predyspozycji zawodowych, wartości, umiejetności i doświadczeń zawodowych. 
 3. Organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych - spotkania oraz treningi z asystentem rodzinnym.
  Spotkania oraz treningi z asystentem rodzinnym mają za zadanie zmienić stosunek osób zmarginalizowanych do własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na swoje życie, zmienić samoocenę. Asystent rodzinny ma pomóc w zrozumieniu i rozwiązaniu problemów psychologicznych rodziny, ma pełnić rolę mediatora w konfliktach, pomóc w opracowaniu strategii wychowawczej. Porady asystenta mają na celu utrwalenie umiejętności nabytych na kursie.
 4. Organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego,interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy - konsultacje, porady radcy prawnego.
  W końcowej fazie projektu przeprowadzone zostanie spotkanie grupowe oraz konsultacje indywidualne z radcą prawnym. Pozwoli ono uczestniczkom projektu nabyć ogólne umiejętności poruszania się w przepisach prawnych, uświadomić, jakie mają prawa i obowiązki względem rodzin i społeczeństwa oraz sprecyzować konsekwencje ich postępowania.
 5. Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową - kurs ?Perfekcyjna Pani domu i nie tylko...?
  Kurs ma na celu nabycie podstawowych umiejętności planowania pracy i jej wykonania z uwzględnieniem utrzymania czystości i higieny, wiedzy w zakresie technologii sprzątania oraz przygotowywania posiłków a także nabycie umiejętności dbania o własny wizerunek i zdrowie. Uzyskana wiedza i umiejętnooeci pozwoli uczestniczkom projektu poprawić swoje warunki bytowe poprzez prawidłowe wykonywanie czynności porządkowych we własnych mieszkaniach ale także pozyskać możliwość zatrudnienia przy pracach porządkowych na zlecenie innych osób lub instytucji. Poprawienie własnego wizerunku pozwoli pewniej poruszać się na rynku pracy.