Klauzula Informacyjna dla Beneficjentów i podmiotu realizującego projekt

Logo Fundusz Europejski

Klauzula Informacyjna
dla Beneficjentów i podmiotu realizującego projekt

Szanowny/a Pan/Pani,

zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) uprzejmie informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio:
  • Zarząd Województwa Dolnośląskiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  • Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych przetwarzanych w ?Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych?.
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
  • w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - iod@dolnoslaskie.pl
  • w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ?Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych?: iod@miir.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu Nr ...................................................... w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
   • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014?2020;
  2. w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w ?Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych?:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
   • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014?2020,
   • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
 5. Kategorie odnośnych danych to: dane adresowe, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest:
  • Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  • Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław
  • Beneficjent realizujący projekt ......................................................  Beneficjent powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu poczty iodo@lubawka.eu
  • Podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu ? Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce reprezentowany przez Kierownika z siedzibą ul. Dworcowej 33 58-420 Lubawka, adres poczty e-mail: sekretariat@mgops.lubawka.eu
  • Podmiot realizujący powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu poczty elektronicznej iod2@synergiaconsulting.pl
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, lub Beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020.
 13. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania wsparcia, konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowania.