Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - Karta Dużej Rodziny

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE - KARTA DUŻEJ RODZINY

I. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami danych osobowych oraz danych członków rodziny wskazanych we wniosku są:
1.
Burmistrz Miasta Lubawka, z siedzibą w Lubawce, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.

2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, 00?513 w Warszawie.

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

1. Burmistrz Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.

2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, 00?513 w Warszawie

III. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iodo@lubawka.eu
Administrator - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iodo@mrpips.gov.pl
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

IV. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rozpatrzenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikaty Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019r. poz. 1390,1907 ze zm.)

V. ODBIORCY DANYCH

Podmiotem przetwarzającym Pani/a dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wykazanych we wniosku w imieniu Administratora tj., Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce reprezentowany przez Kierownika z siedzibą Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka. Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniający usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa oraz inne podmioty, które przyznały uprawnienia na rzecz rodzin wielodzietnych w zakresie niezbędnym do udzielenia tych uprawnień.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

VII. ZAUTOMATYZOWANIE/
PROFILOWANIE

Dane udostępniane przez Panią/a nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostaną usunięte (zgodnie z JRWA Administratora danych)

IX. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

X. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w Warszawie.

XI. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.