Informacja o wyborze oferty na usługi transportowe na rzecz osób wskazanych przez MGOPS w Lubawce w 2019 r. - MODYFIKACJA

W związku z oczywistą omyłką pisarską Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wyborze oferty na zadanie pn. Usługi transportowe na rzecz 20 uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Bukówce, dzieci i młodzieży uczęszczających do Gminnej Placówki Wsparcie Dziennego w Lubawce i Miszkowicach oraz ich opiekunów, dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, biorących udział w działaniach profilaktycznych, wynikających z Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.