IV Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa w Gminie Lubawka

W 2020 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce realizuje i koordynuje kampanię społeczną pn. Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa. Kampania obejmuje cykl działań informacyjno - edukacyjnych, skierowanych do społeczności gminy Lubawka, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych. Tematem przewodnim tegorocznego Forum jest ŚWIADEK PRZEMOCY.

W dniu 16.01.2020 r. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce odbyło się pierwsze spotkanie, dotyczące realizacji kampanii. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele szkół z terenu gminy Lubawka, kierownik i pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce, a także pomysłodawczyni Forum Pani Katarzyna Ułanek. Podczas spotkania ustalono szczegółowy harmonogram realizacji działań.

Głównym celem kampanii jest uświadomienie potrzeby reagowania społecznego na zjawisko przemocy, a także promowanie idei równości, tolerancji, szacunku i integracji. Cele szczegółowe to budowanie wśród uczniów postaw tolerancji i szacunku wobec wszelkiej odmienności, przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji i przemocy, minimalizowanie poziomu agresji wśród uczniów, stymulowanie aktywności społecznej uczniów, propagowanie działań altruistycznych, podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy Lubawka na temat zjawiska przemocy oraz promocja Gminy Lubawka - rozpropagowanie realizowanego działania poprzez strony internetowe oraz portal Facebook.

Jest to już czwarte Forum, które realizowane jest w gminie Lubawka. Na okoliczność realizacji kampanii ogłoszono konkursy wśród uczniów z terenu gminy Lubawka. Jest to konkurs na hasło przewodnie MFB, plakat promujący Forum, projekt zakładki do książki oraz scenariusz i wykonanie filmiku dotyczącego tematu przewodniego kampanii. Na laureatów konkursów czekają atrakcyjne nagrody. W miesiącu marcu 2020 r. przeprowadzone zostaną warsztaty dla uczniów, podczas których będą pracować metodą METAPLANU w obszarze tematu głównego kampanii.

W marcu zostaną także przeprowadzone sondaże uliczne. Pod okiem koordynatora kampanii młodzież szkolna będzie pytać mieszkańców o ich wiedzę i stosunek do zachowań przemocowych. Sondaże przeprowadzone zostaną nie tylko na ulicach ale również w przedszkolach i szkołach w Chełmsku Śląskim, Miszkowicach i Lubawce. Z przeprowadzonych sondaży zostanie nagrany reportaż, który wyemitowany będzie podczas konferencji podsumowującej IV Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa. Kolejnym etapem kampanii będą spotkania uczniów i rodziców z udziałem funkcjonariuszy Policji. Spotkania mają za zadania edukację w zakresie konsekwencji prawnych związanych ze stosowaniem przemocy.

Końcowym etapem kampanii będzie konferencja z udziałem zaproszonych gości, która odbędzie się w dniu 09.06.2020 r.
o godz. 11:00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawce. Podczas konferencji nastąpi premiera inscenizacji teatralnej przygotowanej przez uczniów ZSP w Chełmsku Śląskim, której temat będzie koncentrował się wokół problemu przemocy. Wręczone zostaną nagrody wszystkim laureatom konkursów. Ponadto młodzież przedstawi przygotowane przez siebie krótkie wypowiedzi, powstałe na bazie ich własnych przemyśleń i doświadczeń związanych z przemocą.