Projekt " AKTYWNI W DZIAŁANIU"- kontynuacja

W miesiącu czerwcu 2020r. Gmina Lubawka - Miejsko  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce wraz z partnerami Spółdzielnią Socjalną "Parasol" oraz Gminą Kamienna Góra wznawia  realizacje projektu, który rozpoczął się w styczniu 2020r. dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. "Aktywni w działaniu"

Celem projektu jest nabycie przez 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kompetencji niezbędnych do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, poprzez objęcie ich kompleksowym i wielokierunkowym wparciem łączącym aktywizację w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

Wartość projektu:     451 542 ,15 PLN

Kwota projektu dofinansowana z Unii:  428 965,03 PLN

 

Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Podziałanie 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne.