III MŁODZIEŻOWE FORUM BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE LUBAWKA W 2018 R.

W 2018 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce realizuje i koordynuje kampanię społeczną pn. Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa.

Kampania obejmuje cykl działań informacyjno-edukacyjnych, skierowanych do społeczności gminy Lubawka, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tematem przewodnim tegorocznego Forum jest TOLERANCJA, a hasło brzmi TOLERUJĘ, SZANUJĘ - NIE PONIŻAM, AKCEPTUJĘ. Autorem hasła, które zostało wybrane w trybie jednego z konkursów przeprowadzonego podczas kampanii jest uczeń Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce Arkadiusz Janik

Głównym celem kampanii jest promowanie idei równości, tolerancji, szacunku i integracji. Cele szczegółowe to budowanie wśród uczniów postaw tolerancji i szacunku wobec wszelkiej odmienności, przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji i przemocy, minimalizowanie poziomu agresji wśród uczniów, stymulowanie aktywności społecznej uczniów, propagowanie działań altruistycznych, podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy Lubawka na temat zjawiska nietolerancji oraz promocja Gminy Lubawka - rozpropagowanie realizowanego działania poprzez strony internetowe i portal Facebook.

Jest to już trzecie Forum, które realizowane jest w gminie Lubawka. Na okoliczność realizacji kampanii stworzony został plakat, promujący tegoroczne przedsięwzięcie. Autorką plakatu jest uczennica Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim Monika Poręba. Plakat przewodni został wybrany w trybie konkursu ogłoszonego w ramach tegorocznego Forum.

W dniach 13 i 14.03.2018 r. na terenie Chełmska Śląskiego i Lubawki przeprowadzono sondaże uliczne. Pod okiem koordynatora kampanii młodzież szkolna pytała mieszkańców o ich wiedzę i stosunek do zachowań tolerancyjnych i dyskryminujących. Sondaże przeprowadzone zostały nie tylko na ulicach ale również w przedszkolach i szkołach w Chełmsku Śląskim i Lubawce. W dniu 09.04.2018 r. sondaż zostanie przeprowadzony na terenie Miszkowic. Z przeprowadzonych sondaży zostanie nagrany reportaż, który wyemitowany będzie podczas konferencji podsumowującej III Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa.

Kolejnym etapem kampanii były warsztaty, podczas których młodzież pracowała nad scenariuszem DNI TOLERANCJI. Warsztaty przeprowadzono w dniu 16.03.2018 r. w Domu Kultury w Chełmsku Śląskim.
Z zajęć warsztatowych również powstanie krótki reportaż, który wyemitowany będzie podczas konferencji podsumowującej przedsięwzięcie.

W dniu 26.03.2018 r. na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce nagrany został spot z udziałem uczniów, promujący zachowania tolerancyjne. Premiera spotu nastąpi również podczas konferencji.

W dniach 09.04.2018 r., 10.04.2018 r. i 11.04.2018 r. w szkołach z terenu gminy Lubawka zostaną przeprowadzone Dni Tolerancji. Uczniowie pod okiem szkolnych koordynatorów kampanii zorganizują działania promujące zachowania tolerancyjne. Z Dni Tolerancji również powstanie reportaż filmowy, którego emisja nastąpi w dniu konferencji.

Końcowym etapem kampanii będzie konferencja z udziałem zaproszonych gości, która odbędzie się w dniu 16.05.2018 r. o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawce. Podczas konferencji odbędą się krótkie wykłady przedstawicieli mniejszości w tym m.in. mniejszości romskiej. Wręczone zostaną nagrody wszystkim laureatom konkursów. Ponadto młodzież przedstawi przygotowane przez siebie krótkie wypowiedzi, powstałe na bazie ich własnych przemyśleń i doświadczeń związanych z tolerancją.