Rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego w Miszkowicach

Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci i młodzież otrzymują pomoc w nauce i codziennym odrabianiu prac domowych. Wsparcie wychowawców w PWD opiera się także na organizacji czasu wolnego dziecka, rozwijaniu zainteresowań, organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-edukacyjnych.

Ponadto w Placówce odbywają się następujące zajęcia:

  • zajęcia z kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo - technicznych,
  • zajęcia z kompetencji informatycznych,
  • konsultacje i wsparcie psychologiczno - pedagogiczne,
  • wsparcie logopedyczne,
  • konsultacje i wsparcie fizjoterapeuty,
  • zajęcia z umiejętności uczenia się, społecznych i obywatelskich,
  • warsztaty z inicjatywności i przedsiębiorczości,
  • zajęcia z języka angielskiego.

Dodatkowo każdego dnia w Placówce odbywają się zajęcia kulinarne dla dzieci.

Zajęcia dodatkowe dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego w Miszkowicach obejmują także wyjazdy do teatru, kina, filharmonii, na basen oraz jednodniowe wycieczki turystyczno - krajoznawcze. 

WSZYSTKIE ZAJĘCIA I WYJAZDY SĄ BEZPŁATNE!    LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Zainteresowanych rodziców/opiekunów prosimy o zgłaszanie się do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miszkowicach lub w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka. Informacji na temat rekrutacji udziela koordynator projektu Adriana Porada w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, I piętro, pok. nr 9, tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705, e-mail: a.porada@mgops.lubawka.eu

Projekt "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach" jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW".

Realizatorzy:

- Lider: Gmina Lubawka - realizacja projektu poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce

- Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu