Informacja dotycząca funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że dysponuje 35 miejscami dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubawce. Na chwilę obecną w tej Placówce występuje pełne obłożenie miejsc.

Ponadto Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego w Miszkowicach prowadzona jest w sposób ciągły, a liczba miejsc oferowanych do wsparcia wynosi 10. Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pracownik merytoryczny tut. Ośrodka  -  Adriana Gładka w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, I piętro, pok. nr 9, tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705, e-mail: a.porada@mgops.lubawka.eu.

W chwili obecnej ze względu na stan epidemii związanej z COVID - 19 działalność obu Placówek jest zawieszona. Po ustaniu okresu epidemii lub przy znacznym spadku zachorowań na COVID - 19 ich działalność zostanie wznowiona.

Placówki w Lubawce i Miszkowicach powstały w ramach projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach", który był współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW".