Świadczenie "Dobry Start" (300+)

Z dniem 01.06.2018r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł. w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce oraz uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Kiedy i gdzie składać wnioski?
Aby otrzymać świadczenie "Dobry Start", należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.    
W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w powiatowym centrum pomocy rodzinie (może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej).
Już od 1 lipca 2018r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start dla Ucznia. Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą: portal "emp@tia", systemy bankowe.
Od 1 sierpnia 2018r.
wnioski o świadczenie Dobry Start dla Ucznia można składać w formie papierowej w MGOPS w Lubawce.
Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie "Dobry Start" upłynie 30 listopada 2018r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane?

Uwagi do wypełniania wniosku:
Ważne jest, aby wypełnić dokładnie dane szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać od września 2018r.:
(rodzaj szkoły, nazwa szkoły, adres szkoły).
Prosimy o podawanie we wniosku adresu e-mail, aby otrzymać informację zwrotną o przyznaniu świadczenia Dobry Start dla Ucznia.

Terminy wypłaty świadczenia:
Ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).
Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu 2018r. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty do 30 września 2018r.