Dodatek energetyczny

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł/miesiąc.

 

Gdzie można złożyć wniosek?

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce na I piętrze w Sekretariacie pok nr 7,7a przy ul. Dworcowej 33, 58-420 Lubawka w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (pobierz druk)
  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Prosimy pamiętać, że:

  • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
  • pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

Dodatkowe informacje:

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 75 74 11 800 wew. 12

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( U. 2019 poz. 755 ze zm.)
  • obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (Dz.U 2019 poz. 374)

 

Pliki do pobrania