Dodatek węglowy

Miejski - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w dniu 17 sierpnia 2022 r. rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku węglowego.

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe.

Aby go otrzymać trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do 30 listopada br.
MGOPS będzie miał maksymalnie 30 dni na jego rozpatrzenie i wypłatę.

 

W formularzu należy podać imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość i dane gospodarstwa domowego, adres e-mail oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazany dodatek węglowy.


Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie, pocztą lub drogą elektroniczną, czyli przez system ePUAP.

 

Co ważne - wniosek o dodatek węglowy powinna złożyć jedna osoba z danego gospodarstwa domowego.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),

  • główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.