Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - Zespół Interdyscyplinarny

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, reprezentowany przez Kierownika z siedzibą przy ul. Dworcowa 33, 58?420 Lubawka adres poczty e-mail: sekretariat@mgops.lubawka.eu tel. +48 757411800
 2. W Miejsko ? Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e?mail:  iod2@synergiaconsulting.pl lub tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres wskazany w pkt.1
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
  1. obowiązki prawne ciążące na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązkiem wykonywania ustaw;
   • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz.1507, 1622,1690,1818, 2473 ze zm.)
   • ustawy z dnia 29 lipca 2015 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.)
  2. niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
   • prawo dostępu do danych osobowych z zastrzeżeniem ograniczonego uprawnienia do podania przez Administratora wszelkich danych o źródle pozyskania Pani/Pana danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) Ograniczenie to obejmuje dane osobowe osób trzecich w zakresie w jakim ma ono wpływ na prawa i wolności osób, od których dane pozyskano,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  6. ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi.