Klauzula informacyjna - dodatek energetyczny

Klauzula informacyjna przetwarzania danych - dodatek energetyczny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, reprezentowany przez Kierownika z siedzibą przy ul. Dworcowa 33, 58?420 Lubawka adres poczty e-mail: sekretariat@mgops.lubawka.eu tel. +48 757411800
 2. W Miejsko ? Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail:  iod2@synergiaconsulting.pl lub tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres wskazany w pkt.1
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z ustawią z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 875 ze zm.) w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy.
 4. Dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia dodatku energetycznego przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego dodatku.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym: organy administracji publicznej, banki, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) nie dłuższy niż 5 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, z którymi Pani/Pan wystąpi.